Utvisningsbeslut och återvändande – en god mans funderingar

Vad tänker du om din framtid? Frågan ställs till en av mina ensamkommande ungdomar, som jag är god man för. Vi sitter i ett av Migrationsverkets rum. Väggarna är kala. På ena sidan skrivbordet sitter ungdomen, tolken och jag. På den andra handläggaren och en av hennes kollegor som ska skolas in i rollen som handläggare för barn som på grund av ett avvisningsbeslut måste återvända till det land som barnen flytt ifrån. Min ungdom stirrar ner i golvet. Efter en stunds tystnad kommer ett nästan ohörbart ”jag har slutat tänka”. Handläggaren informerar om att avvisningsbeslutet har vunnit laga kraft och att ungdomen därmed är tvungen att återvända. ”Jag tänker inte åka tillbaka”, svarar min ungdom utan att lyfta blicken. Situationen känns nästan brutal. Runt ungdomen sitter fyra vuxna personer som aldrig behöver fundera över sin framtid likt min ungdom. Vi har våra papper klara. Vi har rätt att vara i Sverige.

En av mina viktigaste uppgifter som god man blir uppenbar, att ge trygghet. Det tänker jag att jag gör bland annat genom att ge av min tid, att jag finns närvarande vid både jobbiga stunder och vid små stunder av ljus och glädje, att jag lyssnar, ger information om asylprocessen och allt annat som är viktigt för ungdomen att få veta. Jag försöker hjälpa till att stärka och motivera ungdomen inför en oviss framtid. I allt jag gör är barnet i centrum. Barnet är min ”chef” och det jag gör utgår från barnets behov här och nu, men också långsiktigt.

Principen om barnets bästa verkar vara som bortblåst när det kommer till barn som saknar asylskäl och som fyllt 18 år och därmed ses som vuxna. I och med 18 årsdagen övergår ansvaret från socialtjänsten till Migrationsverket. Om jag som god man anser att min ungdom har ett fortsatt vårdbehov kan jag dock ansöka om att socialtjänsten ska behålla ansvaret för ungdomen fram till att ungdomen fyllt 21 år. Där är vi nu. Jag vill att socialtjänsten behåller ansvaret för min ungdom. I skrivande stund väntar jag på respons från chefen på den socialtjänst som min ungdom tillhör. Jag har bett om ett möte för att diskutera fortsatt stöd från socialtjänsten. Jag förstår att det inte är något man kan ta för givet, även om jag anser att det borde vara det. Det vore att se till ungdomens bästa, som jag ser det.

En avslutande fundering; för att ett återvändande ska kunna ske måste ambassadsamordningen kunna ta fram id-handlingar som styrker identiteten hos en person och därmed medborgarskap i ett land. I de fall där det inte går att styrka en persons identitet är ett återvändande inte möjligt. Genom att ge uppehållstillstånd, permanenta eller tillfälliga, till personer som för tillfället inte kan återvända, skapar vi en situation av meningsfullhet för den enskilde. Hen kan bidra till ett välmående Sverige och framför allt kan uppehållstillstånd bidra till att barn och unga som i dag väljer att leva på gatan väljer annorlunda.

Sari Nykvist

Sari berättar om uppdraget som god man

Sari Nyqvist arbetar som god man för ensamkommande flyktingungdomar. Här berättar hon vad uppdraget att vara god man, innebär. 

sari porträtt

60 miljoner människor har flytt undan krig och förföljelse, hälften av de som flytt är barn. 2015 kom det 33 000 barn till Sverige utan sina föräldrar. Ensamkommande barn har rätt till en god man.

Jag har varit god man för ensamkommande flyktingbarn sedan september 2014. I dag har jag tre ungdomar som jag är god man för. Jag träffar mina ungdomar cirka en gång i veckan. Jag tycker att det är viktigt att man har tid för sina ungdomar. Därför är det bra att ha ett flexibelt arbete. Det är också viktigt att ha en bra kontakt med alla vuxna runt barnet. Ibland har jag läst svenska med mina ungdomar. Det har varit ett bra sätt att lära känna ungdomen på och det är också ett konkret sätt att hjälpa till.

Barn som kommer ensamma utan sina föräldrar bär med sig många tråkiga erfarenheter. Därför är kontakter med banpsykiatrin också vanligt. Att vänta på besked från Migrationsverket eller på att få återförenas med sin familj är många gånger också stressande för barnen. I det läget, tycker jag, att det är viktigt att försöka motivera barnen på olika sätt till exempel att fokusera på sina studier. För att själv utvecklas i min roll som god man har jag tänkt att jag själv ska gå en grundkurs i motiverande samtal. Det tror jag är bra att göra som god man för ensamkommande barn.

Själva uppdraget handlar om att sörja för person. Du går in i förälderns ställe och du ska bland annat vara med på alla möten med Migrationsverket, Socialtjänsten, skolan, boendet, polis och barnets offentliga biträde. Om det offentliga biträdet inte har ansökt om asyl för barnet är det gode mannens uppgift att göra det. Du ska, om det behövs, boka tid hos tandläkare och läkare. Som god man ska du söka dagsersättning åt barnet samt särskilt bidrag för kläder, skor, glasögon, fritidskort för resor med kollektivtrafiken på kvällar och helger och bidrag till annan fritidsaktivitet. När du får ett uppdrag som god man för ensamkommande barn har boendet ofta redan ansökt om en skolplats för barnet, om inte ska gode mannen göra det.

Den som vill bli god man för ensamkommande flyktingbarn ska göra en intresseanmälan till Överförmyndarnämnden i sin kommun. Till en intresseanmälan ska ett lämplighetsintyg bifogas. Det ska vara skrivet av någon som känner dig väl, men inte en familjemedlem.

Sari Nykvist